Privremeni zastupnik

book-and-pen2Prema Zakonu o parničnom postupku, ako se u toku postupka pred prvostepenim sudom pokaže da bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženom trajao dugo, zbog čega bi mogle da nastanu štetne posljedice za jednu ili obje stranke, sud će tuženom postaviti privremenog zastupnika.


Pod takvim uslovima, sud će postaviti tuženom privremenog zastupnika, naročito u slučajevima, ako:

1) tuženi nije parnično sposoban, a nema zakonskog zastupnika;

2) postoje suprotni interesi tuženog i njegovog zakonskog zastupnika;

3) obje stranke imaju istog zakonskog zastupnika.

Sud će postaviti tuženom privremenog zastupnika i u slučajevima, ako:

1) je boravište tuženog nepoznato, a tuženi nema punomoćnika;

2) se tuženi ili njegov zakonski zastupnik, koji nemaju punomoćnika, nalaze u inostranstvu, a dostavljanje se nije moglo izvršiti.

Protiv takvog rješenja nije dozvoljena žalba. O postavljanju privremenog zastupnika sud će da obavijesti organ starateljstva, kao i stranke kad je to moguće. 

Osim toga, prema ovom Zakonu, Sud će takođe postaviti privremenog zastupnika pravnom licu i privrednom društvu koje nema svojstvo pravnog lica. Sud postavlja privremenog zastupnika iz reda advokata ili drugih stručno osposobljenih lica.