Privremeni zastupnik

book-and-pen2Prema Zakonu o parničnom postupku, ako se u toku postupka pred prvostepenim sudom pokaže da bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženom trajao dugo, zbog čega bi mogle da nastanu štetne posljedice za jednu ili obje stranke, sud će tuženom postaviti privremenog zastupnika.

Click

Glosar Evropske konvencije o ljudskim pravima

Odjeljenje za implementaciju ljudskih prava u nacionalnim sistemima Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava  (the Human Rights National Implementation Division of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DG-I)) objavilo je Glosar (Pojmovnik) Evropske konvencije o ljudskim pravima na našem jeziku. Click